เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2551  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโข้ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองประมาณ 30  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ  40  กิโลเมตร 

          -  ทิศเหนือ        จด  ตำบลสระกระโจม       อำเภอดอนเจดีย์    จังหวัดสุพรรณบุรี

          -  ทิศใต้           จด ตำบลพลับพลาไชย      อำเภออู่ทอง        จังหวัดสุพรรณบุรี

          -  ทิศตะวันออก    จด ตำบลสนามคลี          อำเภอเมือง          จังหวัดสุพรรณบุรี

          -  ทิศตะวันตก     จด  ตำบลเลาขวัญ           อำเภอเลาขวัญ     จังหวัดกาญจนบุรี  
      

 เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  60,000  ไร่  หรือประมาณ  96  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  มีเนินเขาและภูเขาสลับภายในเขตตำบล

           -  พื้นที่ราบ     52,586             ไร่      ร้อยละ             87.65                 ของพื้นที่ทั้งหมด

           -  ภูเขา           4,000            ไร่       ร้อยละ              6.66                 ของพื้นที่ทั้งหมด

           -  อื่น ๆ          3,414             ไร่       ร้อยละ              5.69                 ของพื้นที่ทั้งหมด

      จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโข้งเต็มทั้ง  14  หมู่บ้าน

      ประชากร

           ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร    เดือนมกราคม   ..2556  จำนวน  8,828  คน

           แยกเป็นชาย          4,303  คน          หญิง          4,525    คน

           จำนวนครัวเรือน    2,578  ครัวเรือน   จำนวนหลังคาเรือน  2,578   หลังคาเรือน

           ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  91.96  คน / ตารางกิโลเมตร

           ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่  26.85    หลังคาเรือน / ตารางกิโลเมตร