เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

    การประกอบอาชีพ

              -  ด้านเกษตรกรรม  รวมประมาณ  53,254  ไร่  รวมประมาณ  1,580  ครัวเรือน

              -  ด้านเกษตรกรรม  รวมประมาณ  53,254  ไร่  รวมประมาณ  1,580  ครัวเรือน

                        ทำนา          28,325   ไร่           ร้อยละ   52.58        จำนวน    885    ครัวเรือน

                        ทำไร่          23,917    ไร่          ร้อยละ   44.91         จำนวน    504    ครัวเรือน

                        ทำสวน         262       ไร่          ร้อยละ   0.49          จำนวน      41    ครัวเรือน

                        เลี้ยงสัตว์       -                       ร้อยละ   0.61          จำนวน    119    ครัวเรือน

                        การเกษตรแบบผสมผสาน     750   ไร่     ร้อยละ  1.41     จำนวน     31   ครัวเรือน

                -  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์

                        รีสอร์ท              1                      แห่ง

                        โรงสี               2                      แห่ง

                        ปั๊มน้ำมัน           1                      แห่ง

                        ปั๊มน้ำมันขนาดเล็กในชุมชน   6           แห่ง

                        จุดขายน้ำมันหรือปั๊มหลอด   20          แห่ง

                           ร้านค้า      55          แห่ง

              -  ด้านแรงงาน  (แรงงานที่อยู่ในพื้นที่)

                     แรงงานภาคเกษตรกรรม               จำนวน          4,157   คน

                     แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม           จำนวน            316   คน      

                                         คนว่างงาน           จำนวน           596   คน

        ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง

                                                อ้อย , ข้าว , ข้าวโพด