เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

 การศึกษา

          -  โรงเรียนประถมศึกษา     5     แห่ง

          1.  โรงเรียนวัดจำปา             ครู        21    คน         นักเรียน         200         คน

          2.  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว         ครู         9    คน          นักเรียน         117         คน

          3.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ        ครู       18    คน          นักเรียน         135         คน

          4.  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง      ครู         7    คน          นักเรียน          71          คน

          5.  โรงเรียนวัดกกม่วง            ครู         6    คน          นักเรียน         103         คน

                             (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่  20  พฤษภาคม  2556)

  การศาสนา

         -  วัด     8     แห่ง , ศูนย์ปฏิบัติธรรม   2   แห่ง  รวม  10  แห่ง

         1.  วัดจำปา              6.   วัดโพธิ์เขียว        

         2.  วัดเขากระจิว         7.   วัดพระพิเรนทร์  (วัดบ้านดงน้อย)

         3.  วัดกกม่วง            8.   วัดเขาไกรลาศ

         4.  วัดสระบัวทอง        9.   ศูนย์ปฏิบัติธรรมอู่ทอง  หมู่  2

         5.  วัดทุ่งดินดำ         10.  สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย

   การสาธารณสุข

          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     2     แห่ง          เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     6     คน

          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ  100

           -  โรคติดต่อที่สำคัญ  ไข้เลือดออก  ช่วงระยะเวลาที่ระบาด    พฤษภาคม - ตุลาคม

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  ป้อมตำรวจ     1     แห่ง