เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   การคมนาคม 

ลำดับที่

รายการ

ระยะทางรวม

(กม.)

สภาพการใช้ประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับ

(ครัวเรือน)

ใช้การได้ดี

(กม.)

ชำรุด

(กม.)

1

2

3

4

 

ถนน  คสล.

ถนนลาดยาง

ถนนลูกรัง

อื่น ๆ

8.7

13.222

18.8

25.898

8.7

13.222

18.8

25.898

-

-

-

-

900

1,774

1,774

621

     แหล่งน้ำ 

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน  (แห่ง)

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

1

2

3

4

5

6

 

บ่อน้ำตื้น / สระน้ำ

บ่อบาดาล

ฝาย / ทำนบ / ผนังกั้นน้ำ

ประปาหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง

อื่น ๆ

46

65

25

18

14

1

1 ,064

1,200

6,090

400

5,000

600

751

870

668

1,139

1,200

50

     การสื่อสาร

 -  ที่ทำการไปรษณีย์              จำนวน     1     แห่ง

 -  ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุ    2,578     ครัวเรือน          คิดเป็น  100.00% 

-  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์           134       ครัวเรือน          คิดเป็น     5.20 %

-  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่  1,358 ครัวเรือน        คิดเป็น    52.68 %

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน    34  ตู้

-  หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย  จำนวน      14   แห่ง

      การไฟฟ้า

 -  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   2,578   ครัวเรือน   คิดเป็น    100  %