วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
เหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสลักไดตำบลบ้านโข้ง จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านเขากระจิว ตำบลบ้านโข้ง จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)