วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อธงประดับเนื่องในวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อรบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโข้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการสังคมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวปานกลาง จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
โครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง