วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
ซื้อพัดลมไอน้ำ แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซองชา จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการล้างททำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง