วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านโข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 10,693 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ icom G80 จำนวน 3 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHA ชนิด 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง