เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา :

     ตำบลบ้านโข้ง เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภออู่ทองที่ตั้งพร้อมกับอำเภอ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นลาวพวน อพยพมาจากตำบล สวนแตงอำเภอเมืองฯ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภออู่ทอง ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจร้าเก่า บ้านจร้าใหม่ บ้านหนองจอก บ้านทุ่งดินดำ บ้านเขากระจิว บ้านสระบัวทอง บ้านกกม่วง บ้านหนองจอกน้อย บ้านหนองสลัดได บ้านดอนยอ บ้านฟากห้วย บ้านดอนกลาง บ้านวังวัว บ้านหนองกระหนาก