เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

สำนักปลัด
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

นายภาณุพงศ์  ผิวพิมพ์ดี

 

นายสุนทร  หลักคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา...
 
 
 
นางกนกวรรณ  เทศนุ้ย
 
จ่าเอกสมชาย เพชรดีศรีสมบัติ
บุคลากร
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 

นายดำรงค์  จันทร์เขียว
นางพรพิศน์  มัคสัมพันธ์
นางสาวภัทราวดี ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
นางสาวสินาภรณ์ หอมสุวรรณ
นางสาวกัญภร ศรีบุญเพ็ง
นายฐิติวัช เมธีวัชรสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
นางสาวสุดากาญจน์ ศรีบุญเพ็ง
นางสาวกฤษณา เป๊ะอยู่
นายดาวเรือง จาดพันธ์อินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถ
 
นายสวัสดิ์ แจ่มจำรัส
นายปิยะพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
นายมานะ ศรีบุญเพ็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายชูศักดิ์ อุ่นปรี
นายวิกร ศิรื
ยาม
นักการภารโรง
 
นางสาวสายชล ทำจะดี
นางสาววรรณวิมล เจดีย์   นางสาวปัณฑรีย์ ศรีบุญเพ็ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก