เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโข้ง

                มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมแผนงานด้านสังคมการเมืองการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลบ้านโข้ง

1.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.  การพัฒนาการบริหารและการจัดการ